بایگانی برچسب: توسعه و تخریب

معرفی کتاب توسعه و تخریب: بررسی سیاست های محیط زیستی دولت ایران

توسعه و تخریب: بررسی سیاست های محیط زیستی دولت ایران

خواننده در طی این کتاب با معضلاتی روبرو میشود که کماکان در حوضه محیط زیست کشور به چشم میخورد. مشکلاتی مانند تغییر عناوین سازمانها به وزات خانه و بالعکس، توسعه و یا کاهش حجم ادارات و بخش ها و همچنین جابجایی و انتقال های غیر اصولی که جز سردرگمی کادر اداری و حفاظتی و برخورد حوضه های عملیاتی نهادها چیزی بدنبال ندارد.

توضیحات بیشتر »