حقوق

«حقوق عمومی» عمری به درازای عمر اقتدار سیاسی دارد؛ هرجا قدرتی مرکزی در اجتماع آدمیان ظهور کرده است، به-ناچار قواعدی برای کاربست این اقتدار، تنظیم امور مربوط به آن و البته به‌سامان کردن روابط آن با جامعۀ مربوطه شکل گرفته است و مدون یا غیرمدون بودن چنین قواعدی، تغییری در گوهر وجود آن نمی‌دهد. بر این بنیاد، «حقوق عمومی» حقوق مربوط به شکل‌گیری دولت، نحوۀ فعالیت آن و چگونگی ارتباط آن با مردم است. از همین روی است که این شاخۀ حقوق سطح والای آن را برمی‌سازد؛ چراکه با عالی‌ترین و شاید پیچیده‌ترین پدیدۀ سیاسی یعنی دولت سروکار دارد. گرچه آدمیان از گزند پلیدی‌های دولت در امان نبوده و نیستند، باوجوداین واقعیت زیست اجتماعی وجود نهادی مرکزی را ناگزیر ساخته است. بدین‌ترتیب، هر آن‌چه به جمع آدمیان مربوط باشد نمی‌تواند وجود دولت و حقوق پیرامون آن یعنی حقوق عمومی را نادیده بینگارد. بحث‌های مربوط به توسعه در سویه‌های گونه‌گون آن نیز نمی‌تواند از واقعیت وجودی دولت بگریزد. هرگونه نظرورزی دراین‌باره بی‌شک تحت‌تأثیر دولت و حقوق عمومی است. برابر با واقعیت پیش‌گفته، مرکز توسعۀ اجتماعی آفرینش با بنانهادن «گروه حقوق عمومی» بر آن است تا در کنار دیگر گروه‌ها، گفتمان توسعه را در پیوند با دولت و نظام حقوقی ایجاد و ترویج کند تا از این راه بتواند گامهای برجسته و کارسازی در زمینۀ توسعۀ اجتماعی بردارد. این مهم با به‌کارگیری اندیشه‌های اندیشه‌ورزان حقوق عمومی و البته فلسفۀ حقوق در چارچوب برگزاری هم‌اندیشی‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی، انجام طرح‌های پژوهشی و درنهایت تألیف کتب به یاری پروردگار محقق خواهد شد.