گروه تاریخ ایران

ویکو می گوید هیچ چیز مربوط به انسان را نمی­توان شناخت مگر با استفاده از تاریخ و با رویکرد تاریخ­نگرانه. پس هر آنچه مربوط به انسان امروزین و حتی انسان آینده است نیز همانند هر آنچه که مربوط به انسان گذشته بوده می تواند در حوزه علم تاریخ قرار گیرد و برخلاف نظر بسیاری از اندیشمندان، گروه تاریخ مرکز پژوهشی آفرینش، تاریخ را صرفا علمی برای شناخت گذشته تعریف نمی کند و رویکردش به این علم شالوده شناسی حیات اجتماعی کنونی جامعه می باشد. این گروه اعتقاد دارد کامیابی ها و شکست ها امروزین هر جامعه ای  ریشه در گذشته همان جامعه دارد و بهترین راه  استفاده از علم تاریخ در این است که این علم در جهت شناخت ریشه تاریخی مسائل امروزین استفاده شود تا با شناخت ریشه های تاریخی مسائل امروز جامعه  برای برون رفت جامعه از این مشکلات بتواند از دیدگاه تاریخی راهکار ارائه نماید و با شناخت ریشه تاریخی دست آوردهای امروزین جامعه، آنها را به جامعه بشناساند تا مقدمات حفظ و تکامل این عوامل در جامعه فراهم گردد.

با این توصیف و با توجه به اینکه یکی از مسائل بزرگ جامعه معاصر ایرانی از زمان تماس ایران با جهان مدرن تا به امروز، مسئله توسعه ایران و جامعه ایرانی منطبق با معیارهای جهان مدرن بوده است، گروه تاریخ مرکز پژوهشی آفرینش تمامی همت خود را بر شالوده شناسی تاریخی مسئله توسعه در تاریخ ایران معطوف کرده و سعی دارد با رویکردی تاریخی به تبیین علل و عوامل تاریخی دستاوردها و شکست های جامعه ایران در راه رسیدن به توسعه سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تاریخ معاصر بپردازد تا شاید سهم کوچکی در هموارتر کردن مسیر توسعه در آینده کشور عزیزمان داشته باشد.

در این راه قصد داریم با مسئله شناسی مباحث مربوط به توسعه و ایجاد حلقه های مطالعاتی و تلاش در جهت معطوف نمودن توجه پژوهشگران و دانشگاهیان رشته تاریخ به این مسئله و دغدغه مهم جامعه امروزی ایران، علاوه بر سوق دادن مطالعات علاقه مندان به پژوهش های تاریخی در این مبحث، با چاپ آثار تحقیقی به عمل آمده و دستاوردهای ارزشمند مطالعاتی مرتبط به هدف خویش نزدیک گردیم. علاوه بر این گروه تاریخ موسسه در این راه به برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاهی از طرف صاحبنظران این بخش و ترجمه آثار مرتبط با مسئله اصلی گروه نیز خواهد پرداخت.